منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

یکی از زیباترین کاورهای آهنگ "ساری گلین" اثر استاد "محمد رضا علیقلی" که در تیتراژ پایانی فیلم زیبای به همین سادگی اثر رضا میرکریمی،اجرا شد..
از آهنگ ساری گلین تم های زیادی ساخته شدن ولی "به همین سادگی" یک چیز دیگریست..