منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

  ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است       ببین که در طلبت حال مردمان چون اس
     به باد لعل تو و آن دو چشم می گونت              زجام غم می لعلی که میخورم خون است
 از آن زمان که زچشمم برفت رود عزیز               کنار دامن من همچو رود جیحون است 
    دلم بجو که قدت همچو سرو دلجو است            سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است

دانلود آهنگ "جام غم" استاد همایون شجریان به یاد استاد پرویز مشکاتیان