منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

استاد عزیز،سرور بنده.. امروز بارها آوازت را تکرار کردم و به هنرت ایمانی دوباره آوردم..
         "ما ذره ایم  سرکش،از چارو پنج و از شش     خود پنج و شش کی باشد،ز الله خشم کردم
 از لطفم آن یگانه،می خواند سوی خانه     کردم یکی بهانه،وز راه خشم کردم"
مولوی