منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

"آی عشق آی عشق،چهره ی آبی ات پیدا نیست..

  آرزوم بود که این شعرو من میگفتم..

  من ده سال از زندگیمو عاشق به نفر بودم..

  ده سالی که توام با...ندانم کاری هایی بود از جانب خودم..

گذشتم از او به خیره سری   گرفته ره مه دگری

کنون چه کنم با خطای دلم     که رفت ز برم....

  آدم نمیدونه لحظات تنهاییشو،یعنی نمیتونه با کسی قسمت کنه..

    نمیتونه برای کسی توضیح بده،که با یاد یک معقوله ی عاشقانه در آدم چی میگذره،و چجوری منجر به بیرون ریختن میشه.."

استاد نامجو