منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

بعد از اینم نبود شایعه در جوهر فرد
که دهان تو درین مساله خوش استدلالی ست

مردم دیده به لطف رخ تو در رخ تو
عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی ست