منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

همه باهم "آمین خواهین خواهیم گفت"...

شاهکار هنری "سامان سالور" سازنده ی فیلم فوق العاده و تحسین شده ی  "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"