منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

تقدیم به صادق عزیز..

خمیازه های کشدار،سیگار پشت سیگار
شب گوشه ای به ناچار،سیگار پشت سیگار
این روح خسته هر شب،جان کندنش غریزیست
لعنت به این خودآزار،سیگار پشت سیگار
پای چپ جهان را،با اره ای بریدند
چپ پاچه های شلوار،سیگار پشت سیگار
در انجماد یک تخت،این لاشه منفجر شد
پاشیده شد به دیوار،سیگار پشت سیگار
صد صندلی در این ختم،بی سرنشین کبودند
مردی تکیده بیزار،سیگار پشت سیگار
این پنج پنجه امشب،هم خوابگان خاکند
بدرود دست و گیتار،سیگار پشت سیگار
مردم از این رهایی،در کوچه های بن بست
انگار ها نه انگار،سیگار پشت سیگار
مبهوت رد دودم،این شکوه ها قدیمیست
مومن به اصل تکرار،سیگار پشت سیگار
صد لنز بی ترحم،در چشم شهر جوشید
این شاعران بیکار،سیگار پشت سیگار
در لا به لای هر متن،این صحنه تا ابد هست
مردی به حال اقرار،سیگار پشت سیگار

اسطوره های خائن،در لا به لای تاریخ

خوابند عین کفتار،سیگار پشت سیگار
عکس تو بود و قصه،قاب تو بود و انکار
کوبیدمش به دیوار،سیگار پشت سیگار
هر شب همین بساط است،چای و سکوت و یک فیلم
بعد از مرور اشعار،سیگار پشت سیگار
ته مانده های سیگار،در استکانی از چای
هاجند و واج انگارف،سیگار پشت سیگار
کنسرو شعر سیگار،تاریخ انقضا خورد
سه یک ممیز چهار،سیگار پشت سیگار
خودکار من قدیمیست،گاهی نمینویسد
یک مارک بی خریدار،سیگار پشت سیگار
.

.

اندیشه فولادوند


دانلود آهنگ "سیگار پشت سیگار" از رضا یزدانی