منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

.

.

پیدا شدی با غم، تو در جام شراب من

 از این حال خراب من

بگو دیگر چه خواهی

اشکی که ریزد ز دیده‌ی من،

آهی که خیزد ز سینه‌ی من،

رنگ تمنا ندارد

.

.


قسمتی از مستند "پ مثل پلیکان" ساخته ی پرویز کیمیاوی،با صدای کودکی که در مستند بازی میکند