منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

دست و پایی میتوان زد بند اگر بر دست و پاست
وای بر جان گرفتاری که بندش بر دل است