منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

.

تقدیم به شاهنشاه بی‌سواد، تقدیم به مدرس
تقدیم به پول نفت، تقدیم به عرب فقیر
تقدیم به پرچمای سوخته‌ی دیکتاتور کبیر

.


آهنگ "آهن" از بامداد