منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

تا کمانِ غمزه کشید
از سَمَن تا چمن بشارت رفت
نَحْل پوسید و جز غبار ندید
کس بر اوراقِ بوستان اثری
.
دودِ دل تا برآوَرَد شبنم
از نظر رفت و یادِ غنچه نماند
شُکْرُلله که از صفای اِرَم
سَمَری ماند و لیلةُالقَمَری


آهنگ "چه خبر" از محسن نامجو