منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

دستم نداد قوت رفتن به پیش یار
چندی به پای رفتمو چندی به سر شدم
سعدی