منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

کجاست بگو؟

اونکه برات میمرده کو؟

اونکه قسم میخورده که دوست داره،اما بجاش با یه قسم هروی که داشته برده کو؟


دانلود آهنگ "کجاست بگو" از محسن چاووشی