منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

لعنت به همه شعرایی که بر وزن همه دردان 
لعنت به همه دردایی که خنجر به دل فردان 
به اون خالی شدن لعنتیه بعد پرشدن 
به اون پرشدن لعنتیه بعد خل شدن 
لعنت به اون پلیسو دزد که تو لباس هم گم شدن 
لعنت به اون بز خائنو جنگ بینه گرگو سگ 
به خورشیدو،فرق بین صبحو شب 
لعنت به ساعتا جنگه بینه عمر و مرگ 
اونکه سربازو مجبور که بجنگه کرد 
لعنت به شکنجیه که شکنجه گرو شکنجه کرد 
لعنت به اون دسته گل که باعث بغض پوچه شد 
لعنت به بزک خیابون که باعث غمه کوچه شد 
لعنت به اون جنگل که درختش زیر تبر مرد 
هرتیکه تنش صدتا کبریت بی خطر شد 
به دستی که یه کبریتو علم کرد 
چن صدتا درختو،جنگلو قلع و غم


دانلود آهنگ "لعنت" از علی سورنا