منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست     راحت جانو شفای دل بیمار آنجاست

من درینجا همین صورت بی جانمو بس     دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست

.