منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

دق که ندانی که چیست گرفته‌ام

دق که ندانی،تو خانم زیبا

حال تمامم از آن تو بادا

گرچه ندارم خانه در این‌جا؛ خانه در آن‌جا

سر که ندارم که تشت بیاری

که سر دهمت سر...

واژه به بالا فکندنم به یاد نداری؟

اغ دگر شد مرغ سخر خواند خانم زیبا 

دکتر رضای براهنی


دانلود آهنگ "ایرانه خانم" از محسن نامجو