منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

انسان ازآن چیزی که بسیار دوست می دارد،خود را جدا می سازد..
در اوج تمنا نمی خواهد..
دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد..
امیدوار است، اما امیدوار است که امیدوار نباشد..
همواره به یاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند..
حمید هامون