منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

به خانه می رفت با کیف و با کلاهی که بر هوا بود..

چیزی دزدیدی ؟ مادرش پرسید..

دعوا کردی باز؟ پدرش گفت..

و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد،

به دنبال آن چیز که در دل پنهان کرده بود..

تنها مادربزرگش دید،

گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسه اش

و خندیده بود..

"حسین پناهی"


دانلود آهنگ "Going Home" اثر "George Fenton"
(این آهنگ در هیچ سایت ایرانی ای وجود ندارد و در سایتهای خارجی هم بصورت رایگان وجود ندارد)