منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

منافات

STOP : Before reading these statements,Please prove taht you are human,in otherwise avoid from reading these statuse...

عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بی سیم زرم

استاد شهریار